Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) là một tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đặc thù hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu toán học, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công trình toà nhà của Viện được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc 1+1>2 tại Hà Nội, làm hạ tầng cho Chương trình Quốc gia Phát triển Toán học (2010-2030). VIASM có không gian tùy chỉnh để tổ chức các cuộc giao lưu quốc tế, hội thảo chuyên ngành toán.


Thực hiện
Notes

Quay & Dựng
Triệu Chiến & Trần Đức